نویسنده - مدیر

کشتی کانتینری

کشتی کانتینری یا کشتی بارگنجی کشتی‌های باربری هستند که تمام بار آنها بارگنج (کانتینر) می‌باشد که در اصطلاح فنی آن، حمل و نقل بارگنج یا کانتینریزیشن نامیده می‌شود. کشتی‌های کانتینری عموما ابزار اصلی ایستگاه چندگانه تجارتی می‌باشند. بارهای این کشتی‌ها عموما کانتینرهای استاندارد ۸×۲۰ و ۸×۴۰ فوت می‌باشند.

باربری

بارنامه، که به اختصار BL و یا BOL خوانده می‌شود (از عبارت انگلیسیBill Of Lading)، سندی است که توسط شرکت حمل صادر می‌گردد. صدور این سند به معنی این است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته شده‌است.

بارنامه معمولاً برای حمل و نقلهای دریایی، زمینی و هوایی صادر می‌گردد.

از بارنامه در قوانین ایران تعریف دقیقی نشده است، لیکن در بند ۱ ماده ۳۸۳ قانون تجارت به صدور بارنامه اشاره گردیده است و در صفحه ۵۸۹ حقوق تجارت تالیف آقای دکتر حسن حسنی به عبارت بارنامه که اوراق چاپی است اشاره شده است. در ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۱ تسریع گردیده است که موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. لذا میتوان بارنامه را بشرح ذیل تعریف نمود:

بارنامه” اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل و نقل صادر و مشخصات کالا و نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا و میزان کرایه و مشخصات تعداد و وزن کالا در آن قید میگردد.